نظارت

نظارت بر انجام کار

این مجموعه قابلیت اعمال نظارت فنی و مهندسی را در انواع پروژه های مسکونی، اداری، تجاری،صنعتی و درمانی را دارا بوده در نقش دستگاه نظارت عالیه می تواند نسبت به بررسی حسن انجام کار و صورت مالی کارکرد پیمانکار وارد عمل شود. در پروژه های طراحی و مدل سازی ترمودان خود به عنوان ناظر وارد شده و می کوشد تا با مراقبت از روند اجرای دقیق و صحیح خواسته های طراحی، پیمانکار عملیات اجرایی را به نحو احسن انجام دهد. این امر از آنجا مشخص می شود که در نبود این نظارت بیم آن می رود که هزینه های جبران ناپذیر  به تجهیزات گرانبهاء، مصالح و زمان به عنوان عنصری ارزشمند وارد گردد. با توجه به رشد روز افزون هزینه های تهیه مصالح و نیروی کار و همچنین تورم سالیانه و صعوبت تهیه تجهیزات وارداتی، حفظ و حراست از این تجهیزات امری بدیهی است.