اجرا

اجرا تاسیسات

پس از عقد قرارداد اجرا، مهندسین و تکنیسین های رشته های مختلف از قبیل مکانیک و برق با حضور در محل پروژه شرایط وضع موجود کارگاه ساختمانی را سنجیده و با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی سازه و معماری پروژه جبهه های کاری اجرا تاسیسات را مشخص می نمایند. در این مرحله با تهیه نقشه شاپ تاسیسات که از تطبیق نقشه های تاسیسات برق و مکانیک صورت می گیرد نسبت به مسیریابی و تعیین ارتفاع نصب هریک از اجزا تاسیساتی اقدام می نمایند. پس از آن با انتخاب اولین جبهه کاری نظیر لوله کشی فاضلاب، آب باران، کانال کشی و یا لوله کشی و سینی کشی برقی، رسما فرآیند اجرا تاسیسات ساختمان آغاز می گردد. در حین اجرا پیمانکار کلیه موارد مهم کاری که می تواند منجر به تغییرات ظاهری و باطنی در سازه و معماری ساختمان شود را بصورت کتبی به دستگاه نظارت و کارفرما ابلاغ می نماید. هم اندیشی و تعیین تکلیف مسائل مشترک این رشته ها، مهم بخش فرآیند اجرا می باشد. پیمانکار جهت رفع هرگونه ابهام در روند اجرا اقدام به اجرا واحد نمونه و همچنین اخذ جزئیات تجهیزات مربوطه از دستگاه نظارت و شرکت سازنده می نماید.  در حین کار و پس از اتمام هر جبهه کاری و تست و تحویل سیستم مربوطه و با تهیه صورت جلسه کارکرد و نقشه های ازبیلت، پیمانکار صورت وضعیت کارکرد خود را به کارفرما تحویل می نماید و ایشان با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به پرداخت آن اقدام می نمایند.